៩ ចូរយើងច្រៀងសសើរ


១. ចូរយើងស្រែកច្រៀង សរសើព្រះអង្គ ហាលេលូយ៉ា (ស្ទួន)

មកពួកស្មោះត្រង់ យើងច្រៀងសរសើ ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ។


២. ដ្បិតព្រះនៃយើង ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរ លេលូយ៉ា (ស្ទួន)

គ្មានអង្គណាស្មើ ប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ លេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ។


៣. យើងច្រៀងយើងលោត យើងអរសប្បាយ លេលូយ៉ា (ស្ទួន)

ទ្រង់លោះយើងហើយ ឱ្យមានសេរី លេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ។


៤. មកពួកស្មោះត្រង់ ទាំងប្រុសទាំងស្រី លេលូយ៉ា (ស្ទួន)

អបអរទះដៃ សរសើព្រះគុណ លេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment