ទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធ Khmer Holy Hymn Song


 1. តើឲ្យខ្ញុំថ្លែងពីអ្វីទៀត
 2. ចូរស្រែកច្រៀងសរសើព្រះអម្ចាស់
 3. ខ្ញុំសូមតាំងទ្រង់ឡើង
 4. ដោយព្រះហឫទ័យស្នេហ៍
 5. សូមសរសើព្រះនាមទ្រង់
 6. ទ្រង់ជាព្រះពិតតែមួយព្រះអង្គ
 7. ចូរច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះអម្ចាស់
 8. តើគួរឲ្យខ្ញុំទុកព្រះអង្គស្មើអ្វី?
 9. ចូរយើងច្រៀងសសើរ
 10. ការទ្រង់សុទ្ធតែអស្ចារ្យ
 11. សរសើអើយអរព្រះគុណ
 12. គុណព្រះ
 13. ឱព្រះដ៏ជាមហាក្សត្រ
 14. សរសើព្រះអម្ចាស់
 15. សរសើរព្រះគុណ
 16. ចិត្តខ្ញុំស្រែកច្រៀង
 17. ចម្រៀងនាងម៉ារីយ៉ា
 18. សរសើព្រះនាមព្រះអង្គ
 19. យើងគោរពព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 20. ព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌
 21. ចំរៀងថ្វាយព្រះពរ
 22. អរព្រះគុណ
 23. ពីព្រោះព្រះអម្ចាស់យើងទ្រង់ល្អ
 24. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទល្អអស្ចារ្យ
 25. ដោយពឹងព្រះនាម
 26. ទ្រង់នឹងយាងចូលមក
 27. ព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រក
 28. ច្រៀងហូសាណា
 29. ចូរយើងច្រៀងថ្លែងពីព្រះគុណ
 30. យើងនឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គមានជ័យ
 31. ចម្រៀងនៃក្ដីស្រឡាញ់
 32. ឱសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
 33. ទ្រង់វិសេសណាស់ដល់ខ្ញុំ
 34. ចម្រៀងនៃពួកឋានសួគ៌
 35. កាលណាខ្ញុំច្រៀងពីព្រះយេស៊ូវ
 36. រកគ្មានដូចទ្រង់
 37. ទ្រង់លះសិរីល្អ
 38. ណូអែលបរិសុទ្ធ
 39. ព្រះទ្រង់ប្រសូតហើយ
 40. ស័ព្ទទេវតាច្រៀងជូនពរ
 41. សូមទ្រង់ផ្ទុំលក់ដោយសុខសាន្ត
 42. រាត្រីណូអែល
 43. ចូរមកពួកអ្នកស្មោះត្រង់
 44. ចូរយើងទៅបេថ្លេហិម
 45. ហោរាពីទិសខាងកើត
 46. អរព្រះគុណព្រះសង្គ្រោះ
 47. ទារកតូចអើយ
 48. ទ្រង់ខំតាមរកខ្ញុំ
 49. នៅត្រង់ឈើឆ្កាង
 50. នៅលើឈើឆ្កាង
 51. ទ្រង់ប្ដូរដោយស្រឡាញ់
 52. ថ្ងៃសុក្រព្រះគ្រីស្ទសុគត
 53. ទ្រង់ស៊ូលោះខ្ញុំនៅត្រង់ភ្នំកាល់វ៉ារី
 54. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់
 55. នៅកាល់វ៉ារី
 56. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញពិត
 57. ព្រះដ៏ប្រោសលោះទ្រង់រស់ឡើងវិញ
 58. ហាលេលូយ៉ាទ្រង់រស់ឡើងវិញ
 59. ទ្រង់នៅសព្វថ្ងៃ
 60. ថ្ងៃទ្រង់រស់វិញ
 61. ដោយព្រោះទ្រង់រស់
 62. សុរិយារះហើយ
 63. ទ្រង់មកប្រោសលោះ
 64. ទទួលជឿទ្រង់ចុះ
 65. ព្រោះក្ដីស្រឡាញ់
 66. ព្រះគ្រីស្ទបានមកដោយក្ដីសង្គ្រោះ
 67. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់នៅ
 68. អង្គណាមួយ
 69. ព្រះគ្រីស្ទសង្គ្រោះលោក
 70. ខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវជាក់
 71. ខ្ញុំបានជឿទ្រង់
 72. ខ្ញុំឃើ់ញព្រះយេស៊ូវជាក់
 73. ខ្ញុំដឹងប្រាកដ
 74. គឺដើម្បីយើង
 75. ព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់
 76. ព្រះអង្គស្រឡាញ់មិនបោះបង់
 77. ពេលទ្រង់តាំងរាជ្យ់
 78. ព្រះអម្ចាស់គ្រងរាជ្យលើទាំងអស់
 79. ព្រះគ្រីស្ទតាំងរាជ្យ
 80. ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះលើទាំងអស់
 81. ទ្រង់នឹងតាំងយើង
 82. ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្ដីពិត
 83. ឱព្រះវិញ្ញាណដ៏មានព្រះពរ
 84. ព្រះគុណទ្រង់ផ្ដល់
 85. ដោយព្រោះទ្រង់សណ្ឋិត
 86. ខ្ញុំរស់ដោយសារព្រះគុណ
 87. ដោយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់
 88. រស់ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
 89. សូមព្រះវិញ្ញាណសន្ឋិត
 90. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
 91. ទ្រង់ប្រុសចាំជួយ
 92. កំណើតបាបមនុស្សលោក
 93. សព្វគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
 94. ព្រះហស្តព្រះគ្រីស្ទ
 95. ព្រះគ្រីស្ទបានមក
 96. ឱបងប្អូនអើយចូរទទួលព្រះគ្រីស្ទចុះ
 97. ចូរមកតាមខ្ញុំ
 98. ចូរមកឯខ្ញុំ
 99. ចូរយើងជឿព្រះអង្គ
 100. ទឹករស់ពីឋានសួគា៌
 101. ព្រះបន្ទួលទ្រង់
 102. នំប៉ាំងជីវិត
 103. ចម្រៀងស្រីសាសន៍សាម៉ារី
 104. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាអាហារជីវិត
 105. ព្រះគ្រីស្ទជាគ្រប់ទាំងអស់ដល់អ្នកហើយ
 106. ព្រះអម្ចាស់មិនបំភ្លេចឡើយ
 107. ត្រូវឲ្យស្គាល់ព្រះហើយជឿតាម
 108. តើអ្នកចង់បានជាស្អាត ឬទេ?
 109. រកឋានជីវិត
 110. ព្រះគ្រីស្ទមកប្រោស
 111. អ្នកណាប្រើចិត្តជឿ
 112. មានព្រះយេស៊ូវ
 113. ខ្ញុំសែនស្រឡាញ់ព្រះអង្គ
 114. ទីណាមានព្រះយេស៊ូវគង់នៅ
 115. នឹមទ្រង់ងាយទេ
 116. ចូរមកអ្នកស្វែងរកអើ់យ
 117. ទ្រង់តែងអត់ទោស
 118. ខ្ញុំជឿព្រះអង្គ
 119. ទ្រង់ហៅដោយស្រឡាញ់
 120. មាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
 121. សេចក្ដីសុខុមគង់មានដល់អ្នកចូលចិត្ត
 122. កុំអាងមិត្តឡើយ
 123. តើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបាន?
 124. ខ្ញុំបានរស់ហើយ
 125. ចិត្តខ្ញុំសព្វថ្ងៃ
 126. បើខ្ញុំស្គាល់ព្រះតាំងពីក្មេង
 127. ភក្ដីព្រះអង្គ
 128. ចូរកុំខ្វាយខ្វល់ពីថ្ងៃស្អែកឡើយ
 129. គ្មានអ្វីកំបាំងនឹងទ្រង់សោះឡើយ
 130. ពេលនេះអ្នកមិនទាន់ខកជ្រុលទេ
 131. ព្រះដ៏មានគុណ
 132. ព្រះដ៏មានគុណ
 133. មិត្តអើយចូរមក
 134. ចូររៀបផ្លូវថ្វាយព្រះអម្ចាស់
 135. ត្រូវកើតជាថ្មី
 136. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាផ្លូវ
 137. បន្ទាល់នៃព្រះ
 138. ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាក្រៅពីព្រះអង្គ
 139. ព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់
 140. ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ថែរក្សាយើង
 141. ទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោក
 142. សង្ឃឹមដល់ព្រះអង្គចុះ
 143. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
 144. ទ្រង់ទៅរៀបកន្លែងឲ្យយើង
 145. នៅថ្ងៃមួយ
 146. តើអ្នកណាដឹងពេល?
 147. ព្រះគ្រីស្ទមកទៀត
 148. ពេលពេញកំណត់ជិតដល់ហើយ
 149. ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកមិនខាន
 150. ជួបព្រះជារៀងរហូត
 151. ទ្រង់នាំខ្ញុំខ្ពស់ឡើង
 152. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមក
 153. ត្រូវញែកខ្លួនថ្វាយព្រះ
 154. គ្រីស្ទជនអង់អាច
 155. ខ្ញុំដើរតាមទ្រង់
 156. ដំណើរគ្រីស្ទជន
 157. ដើរតាមព្រះឧត្តម
 158. យើងដើរតាមទ្រង់
 159. ប្ដេជ្ញាតាមទ្រង់លុះក្ស័យ
 160. ព្រះអង្គកំពុងនាំខ្ញុំទៅ
 161. ទ្រង់នាំផ្លូវយើងទៅមុខ
 162. ភារកិច្ចរបស់គ្រីស្ទជន
 163. យើងជាកូនចៀមនៃព្រះ
 164. បើយើងជាគ្រីស្ទជន
 165. អ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដី
 166. ខ្ញុំត្រូវតែទៅ
 167. ទៅមុខគ្រីស្ទជនអើយ
 168. យុវជនអើយ
 169. យុវជនគឺជាកម្លាំទ័ពស្រួច
 170. ចម្រៀងផ្សាយដំណឹង
 171. ចូរយើងប្រញាប់
 172. ច្រូតថ្វាយព្រះអង្គ
 173. ចូរចេញបំភ្លឺលោកិយដ៏ងងឹត
 174. យុវជន និងបេសកកម្ម
 175. ចូរមានចិត្តស្មោះត្រង់
 176. យើងជាពន្លឺលោកិយ
 177. គុណព្រះល្មមដល់អ្នកហើយ
 178. មិត្តអើយក្រោកឡើងពីព្រលឹម
 179. ទ្រង់ឃ្វាលខ្ញុំពិត
 180. ព្រះអង្គឃ្វាលខ្ញុំ
 181. ព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំ
 182. ព្រះបន្ទួលខ្ញុំជាទីពឹង
 183. ខ្ញុំទុកចិត្ត  នឹងព្រះបន្ទួលសន្យា
 184. ពេលដែលខ្ញុំបានសង្គ្រោះហើយ
 185. ចូរចាំយាម
 186. រកទុក្ខក្នុងទ្រង់
 187. សេចក្ដីអទិស្ថាននៃព្រះអម្ចាស់
 188. ខ្ញុំសូមថ្វាយខ្លួន
 189. សូមចូលពឹងជ្រក
 190. ខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទាន
 191. ខ្ញុំឃើញព្រះអង្គជាប់ឆ្កាង
 192. សូមលាងសម្អាតខ្ញុំឱ្យបានស្អាត
 193. នោះខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះអម្ចាស់
 194. សូមទ្រង់ប្រោសឱ្យរសាយ
 195. ខ្ញុំអធិស្ថានឱ្យបានរសាយ
 196. ខ្ញុំភ្ញាក់អធិស្ថាន
 197. សូមព្រះពរទាំងមេៗ
 198. អធិស្ថានសម្រាប់កម្ពុជា
 199. កូនសូមលន់តួទោស
 200. ព្រះអង្គអើយខ្ញុំសូមក្រាប
 201. ខ្ញុំវិលមកវិញ
 202. ខ្ញុំវិលវិញហើយ
 203. ខ្ញុំចង់តែថ្លែងពីព្រះនាមទ្រង់
 204. សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសណ្ឋិត
 205. ខ្ញុំចង់បម្រើទ្រង់
 206. ខ្ញុំជាត្បូងរបស់ព្រះអង្គ
 207. ព្រះយេស៊ូវអើយ
 208. ខ្ញុំទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយ
 209. សូមទ្រង់កុំបោះបង់
 210. ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយ
 211. ខ្ញុំមានតែចិត្តភក្ដី
 212. ខ្ញុំលីឈើឆ្កាងដោយចិត្តស្មោះត្រង់
 213. ខ្ញុំចង់ទៅជិតព្រះអង្គ
 214. សូមនាំខ្ញុំ
 215. សូមទ្រង់ឆាប់យាងមក
 216. កូនមានកំហុសចំពោះបិតា
 217. ខ្ញុំចង់បានចិត្តស្ងប់
 218. ខ្ញុំរង់ចាំទ្រង់
 219. ក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់
 220. សូមទ្រង់គ្រប់គ្រងលើចិត្តខ្ញុំ
 221. ព្រះពរទ្រង់នឹងមកដល់
 222. សូមទ្រង់ប្រទានក្ដីសុខ
 223. សូមទ្រង់ទទួលផង
 224. តង្វាយខ្ញុំថ្វាយស្ម័គ្រពីចិត្ត
 225. ប្រកបជាប់ជាមួយព្រះអង្គ
 226. ប្រៀបដូចជាក្មេងដែលផ្ដាច់ដោះហើយ
 227. ព្រះគ្រីស្ទមានជ័យជម្នះ
 228. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ឈ្នះ
 229. ជ័យជម្នះក្នុងគ្រាំទុក្ខលំបាក
 230. ទ្រង់លោះខ្ញុំឱ្យរួចពីបណ្ដាសា
 231. ចម្រៀងជ័យជម្នះ
 232. ឱ្យត្រូវសេចក្ដីល្បួង
 233. ខ្ញុំក៏មានជ័យជម្នះជាមួយនឹងទ្រង់
 234. ទ្រង់ជួយដោះទុក្ខ
 235. ទ្រង់ជួយមិនដែលខាន
 236. មានពរហើយ
 237. មានពរហើយអស់អ្នកសុចរិត
 238. ព្រះអង្គស្រឡាញ់រូបខ្ញុំឥតរសាយ
 239. ជ័យជម្នះលើអារក្ស
 240. រស់ក្នុងគ្រួសារនៃព្រះ
 241. សែនសប្បាយរីករាយ
 242. ថ្ងៃណាក៏សប្បាយ
 243. សប្បាយក្នុងព្រះ
 244. ចូរអរសប្បាយក្នុងព្រះ
 245. ខ្ញុំរួចខ្លួនហើយ
 246. ខ្ញុំមានអំណរ
 247. អំណរពីព្រះអង្គ
 248. ព្រះគង់ជាមួយយើង
 249. សែនបីតិត្រេកអរ
 250. ត្បូងទ្រង់រើស
 251. យើងជាគ្រួសារតែមួយ
 252. ឥឡូវខ្ញុំបានដឹងជាក់ហើយ
 253. សែនសុខសាន្ត
 254. យើងជួបជុំគ្នា
 255. សែនសប្បាយរីករាយក្នុងព្រះអង្គ
 256. រងទុក្ខមាននៅខ្លី ពេលសួស្ដីនៅឋិតថេរ
 257. យើងនឹងចូលក្នុងទីក្រុងបរិសុទ្ធ
 258. ខ្ញុំសប្បាយណាស់់
 259. តើមានអ្វីសប្បាយជាង?
 260. តាំងពីបានសង្គ្រោះ
 261. សេចក្ដិស្រឡាញ់
 262. បញ្ញាត្តិដប់ប្រការរបស់ព្រះដ៏ពិត
 263. ទ្រង់កាច់នំប៉ាំងជីវិត
 264. ខ្ញុំសូមទទួលពែងនៃសេចក្ដីបញ្ញា
 265. ចូរយើងទទួលដោយរំឭក
 266. ខ្ញុំបានស្អាតក្នុងព្រះលោហិតទ្រង់
 267. ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត
 268. សូមទ្រង់ប្រទានពរ
 269. សូមទ្រង់ចាក់ព្រះពរ
 270. សូមព្រះពរដល់គូថ្មោងថ្មី
 271. មានក្មេងនៅឋានសួគ៌ដែរ
 272. ស្រឡាញ់ហើយស្ដាប់បង្គាប់
 273. កូនអើយព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នក
 274. ខ្ញុំមើលឃើញឋានឧត្តម
 275. សូមរក្សាព្រលឹងនៃទួលបង្គំ
 276. ខ្ញុំទៅនៅជាមួយព្រះ
 277. ព្រះយេស៊ូវបានប្រោសខ្ញុំហើយ
 278. សូមទ្រង់យាងមកវិញ
 279. លើសជាងពួកល្បាតរង់ចាំពេលភ្លឺឡើង
 280. ខ្ញុំសូមលាទៅ
 281. ចម្រៀងស្នេហ៍ខ្ញុំ
 282. ទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់មេត្រី
 283. ខ្ញុំច្រៀងថ្វាយពរ
 284. ព្រះអង្គមិនដែលខាន
 285. ឈាមទ្រង់វិសេសម្ល៉េះ
 286. បញ្ញាត្តិព្រះយេស៊ូវ
 287. ចម្រៀងឆ្នាំថ្មី
 288. ព្រះអង្គដែលបានសង្គ្រោះរូបខ្ញុំ
 289. នាមព្រះយេស៊ូវ
 290. ព្រះយេស៊ូវប្រោសយើងហើយ
 291. ចូរមកទទួលព្រះពិត
 292. សេចក្ដិសុខសាន្ត
 293. ព្រះគ្រីស្ទរស់នៅសព្វថ្ងៃ
 294. ព្រះអង្គនាំកូនស្ងួនទៅ
 295. ដោយសារព្រះដ៏មានជ័យ
 296. សូមពរដល់ជាតិខេមរា
 297. ខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវ
 298. ទ្រង់គួរសសើរដោយលោតកញ្ឆេង
 299. លាសិនហើយ
 300. លាសិនហើយ
 301. ជួបគ្នាទៀតយើងជួបគ្នាក្នុងទីក្រុងបរិសុទ្ធ
 302. ចម្រៀងលាគ្នា

0 មតិយោបល់:

Post a Comment