២៤ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទល្អអស្ចារ្យ


១.  ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទល្អអស្ចារ្យ គ្មានព្រះឯណាដូចទ្រង់សោះ (ស្ទួន)

មានតែព្រះអង្គមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាប

បន្ទរ៖  ព្រះយេស៊ូវអើយ មានតែទ្រង់ហើយល្អអស្ចារ្យ ។

២. ព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់ បានជាស៊ូលះមកប្ដូរស្លាប់ (ស្ទួន)

ទទួលរងទោសជួសមនុស្សបាប បំផ្លាញក្ដីស្លាប់ឲ្យសូន្យបង់ ។

៣ ទ្រង់ព្រមសុគតតែរស់វិញ អំណាចតាំងពេញលើព្រះអង្គ (ស្ទួន)

ដោយក្ដីសប្បុរសលោះមនុស្សផង ចូលក្នុងរាជ្យទ្រង់ជាសម្រេច ។

៤ ខ្ញុំសែនស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាស់ ព្រះអង្គជាម្ចាស់ល្អបណ្ដាច់ (ស្ទួន)
 ជួយជីវិតខ្ញុំរួចជាស្រេច ខ្ញុំស៊ូប្ដូរផ្ដាច់តាមព្រះអង្គ ៕
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment