២៣ ពីព្រោះព្រះអម្ចាស់យើងទ្រង់ល្អ


១. ម្នាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយ ចូរបន្លឺថ្វាយជាពាក្យអំណរ
​( អឺយ ជាពាក្យអំណរ )
ម្នាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយ ចូរបន្លឺថ្វាយជាពាក្យអំណរ
​ ចូរថ្វាយបង្គំព្រះដោយស្មោះស *ពីព្រោះទ្រង់ល្អនឹងយើងខ្ញុំណាស់ (ស្ទួន)

២. ចូរបម្រើទ្រង់ដោយអរសប្បាយ ចូរស្រែកច្រៀងថ្វាយនៅចំពោះព្រះ
​( អឺយ នៅចំពោះព្រះ )
ចូរបម្រើទ្រង់ដោយអរសប្បាយ ចូរស្រែកច្រៀងថ្វាយនៅចំពោះព្រះ
ពីព្រោះទ្រង់ល្អនឹងយើងខ្ញុំណាស់ *ចូរច្រៀងថ្វាយព្រះដោយស្មោះពីចិត្ត (ស្ទួន)

៣. ចូរដឹងថាទ្រង់ជាអាទិករ បង្កើតយើងមកជារាស្រ្តពិសិដ្ឋ
​( អឺយ ជារាស្រ្តពិសិដ្ឋ )
ចូរដឹងថាទ្រង់ជាអាទិករ បង្កើតយើងមកជារាស្រ្តពិសិដ្ឋ
យើងរាល់គ្នាជារាស្រ្តព្រះអង្គពិត *ចូរយើងថ្វាយចិត្តស្នេហ៍ស្និទ្ធភក្ដី (ស្ទួន)

៤. ចូរចូលច្រកទ្រង់ដោយអរព្រះគុណ ហើយចូលព្រះលានដោយច្រៀងបទថ្មី  ​
( អឺយ ដោយច្រៀងបទថ្មី ) 
ចូរចូលច្រកទ្រង់ដោយអរព្រះគុណ ហើយចូលព្រះលានដោយច្រៀងបទថ្មី
ច្រៀងបទសរសើរព្រះដ៏មានជ័យ *យើងច្រៀងរាល់ថ្ងៃថ្វាយព្រះអម្ចាស់ (ស្ទួន)

៥ ពីព្រោះព្រះអម្ចាស់យើងទ្រង់ល្អ ក្ដីស្នេហ៍ទ្រង់ក៏មិនប្រែក្រឡាស់
​( អឺយ មិនប្រែក្រឡាស់ )
ពីព្រោះព្រះអម្ចាស់យើងទ្រង់ល្អ ក្ដីស្នេហ៍ទ្រង់ក៏មិនប្រែក្រឡាស់ ព្រះទ័យសប្បុរសនឹងយើងខ្ញុំណាស់ * មិនចេះប្រែផ្លាស់អស់កល្បជានិច្ច ស្ទួន

*ឃ្លាច្រៀងស្ទួន
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment