១៨ សរសើរព្រះនាមព្រះអង្គ


១. ឱ! ព្រះវរបិតា បិតា ទ្រង់ជាព្រះបរិសុទ្ឋ (ស្ទួន)

យើងត្រូវ អឺយស្នេហ៍ពិត ចំពោះតែព្រះអង្គមួយ (ស្ទួន)

២. កាលពីលើកមុន លើកមុន យើងពុំទាន់ដឹងអ្វី (ស្ទួន)

ឥឡូវយើងដឹងក្តី បរិសុទ្ឋរបស់ព្រះហើយ (ស្ទួន)

៣. ឱ! បងប្អូនគ្រីស្ទជន គ្រីស្ទជន ចូរកុំនៅកន្តើយ (ស្ទួន)

រួមដៃគ្នាឡើងហើយ សរសើរព្រះនាមព្រះអង្គ (ស្ទួន)
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment