១៩ យើងគោរពព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ


១. ឱ! ព្រះរាជបុត្រា   មានឫទ្ឋិអស្ចារ្យ ពីឋានសួគ៌ា

ឱ្យមនុស្សលោកគ្រប់គ្នា ក្រាបថ្វាយវន្ទា លើកនាមព្រះអង្គ

បន្ទរ៖   យើងខ្ញុំសូមវន្ទា លើកនាមប្រសើរ ជានាមអស្ចារ្យ

នាមព្រះយេស៊ូវថ្លៃថ្លា សង្រ្គោះលោកា ឲ្យរួចចាកទុក្ខ។

២. ព្រះយេស៊ូសង្រ្គោះ មិនចេះមើលថោក ចំពោះលោកអ្នក

ទោះបីមនុស្សខ្វិនខ្វាក់ ទ្រង់ជួយដោយស្ម័គ្រ មិនរើសមុខឡើយ

៣. ឱ! ព្រះយេស៊ូវអើយ មានតែទ្រង់ហើយ ដែលជួយតម្រូវ

ឲ្យយើងខ្ញុំដើរផ្លូវត្រូវ ជួយដឹកនាំទៅ ឲ្យរូចពីបាប ៕

ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment