២០ ព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៍


១. ឱ! ពួកមនុស្សជាតិនៅផែនដីអើយ ចូរកុំកន្តើយនឹងព្រះជាម្ចាស់

បន្លឺសំឡេងឱ្យលាន់ឮច្បាស់ ពោលសរសើរព្រះសន្តវិសុទ្ឋ ។

២. ចូរប្រគុំបទថ្មីនិងច្រៀងថ្វាយ ដល់ព្រះពណ្ណរាយដោយស្មោះបំផុត

និងលើកតម្កើងព្រះនាមបរិសុទ្ឋ ប្រគុំថ្វាយបទរុងរឿងសួស្តី ។

៣. ចូរឱ្យអស់មនុស្សសាសន៍ផងនានា ដើរតាមមាគា៍សិរីជោគជ័យ

ហើយស្គាល់ស្នាព្រះហស្តអស្ចារ្យក្រៃ ដែលមនុស្សលោកិយធ្វើពុំដូចទ្រង់ ។

៤. ទ្រង់បានបង្កើតមេឃនិងផែនដី មនុស្សក្នុងលោកិយនិងសព្វអ្វីផង

ដោយសារអំណាចឫទ្ឋីព្រះអង្គ គឺមានតែទ្រង់ជាម្ចាស់សួគា៍ ។

៥. ឱ! ប្រជាជនក្នុងសាកលលោក ចូរថ្វាយជ័យជោគប្រសើរមហិមា

ចូរកោតសរសើរព្រះម្ចាស់សួគា៍ ទ្រង់មាននាមាឧត្តមអស្ចារ្យ ។

៦. ទ្រង់នឹងតាំងរាជនគរទ្រង់ឡើង យើងស្រែកទ្រហឹង ទាំងប្រកាសថា

ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងអស់ទាំងមនុស្សា   សត្វគ្រប់រូបាដោយក្តីសប្បុរស ។ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment