៥២ ថ្ងៃសុក្រព្រះគ្រីស្តសុគត

១. តាមផ្លូវទ្រង់លីលើឈើឆ្កាងអើយ ឈើឆ្កាង
ទាំងទ្រមព្រះកាយស្នាមជាំ ព្រះកាយស្នាមជាំ
ព្រះគ្រីស្តប្រឹងលីឈើឆ្កាងអើយ ឈើឆ្កាង
ដុនដាបទៅទាំងបង្ខំ ទៅទាំងបង្ខំ
ទាហានកំហែងវាយដំ ពោលពាក្យបង្គាប់សម្លុត បង្គាប់សម្លុត
ព្រះអង្គលីទៅទាំងខំ ដោយព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ ព្រះទ័យអត់ធ្មត់ ។

២. ភ្នំកាលវ៉ារីជាទីអើយ ជាទី
ព្រះយេស៊ូត្រូវធ្វើគត ទ្រង់ត្រូវធ្វើគត
ហ្វូងមនុស្សជាច្រើនកុះករអឺយ កុះករ
ឈរមើលដោយចិត្តរន្ធត់ ដោយចិត្តរន្ធត់
ខ្លះដៀលព្រះអង្គបំផុត ប្រមាថមាក់ងាយបន្ថោក មាក់ងាយបន្ថោក
តែទ្រង់ទ្រាំមិនតមាត់ នឹងអំពើបាបមនុស្សលោក នឹងបាបមនុស្សលោក ។


៣. ថ្ងៃសុក្រព្រះគ្រីស្តជាប់ឆ្កាងអើយ ជាប់ឆ្កាង
មានព្រះលោហិតហូរជោក លោហិតហូរជោក

ឈាមហូរចុះពីព្រះកាយអើយ ព្រះកាយ
ឱ្យធួននឹងបាបមនុស្សលោក ថួនបាបមនុស្សលោក
ដោយសង្គ្រោះជនស្មោកគ្រោក ទើបទ្រង់រងទុក្ខយ៉ាង រងទុក្ខគ្រប់យ៉ាង
ដោយព្រះស្រលាញ់មនុស្សលោក ទើបទ្រង់រងទុក្ខគ្រប់យ៉ាង រងទុក្ខគ្រប់យ៉ាង​ ។


៤.ថ្ងៃសុក្រព្រះគ្រីស្តសុគតអើយ សុគត
យ៉ាងវេទនាលើឈើឆ្កាង នៅលើឈើឆ្កាង
ចំហៀងទ្រង់មានរបួសអើយ របួស
ព្រះហស្តធ្លុះទាំងសងខាង ធ្លុះទាំងសងខាង
ទ្រង់សុគតដើម្បីតាំង សញ្ញាជាមួយនឹងមនុស្ស ជាមួយនឹងមនុស្ស
តាំងស្ពានឆ្លងកាត់របាំង ឱ្យយើងចូលដល់ព្រះស្មោះ ចូលដល់ព្រះស្មោះ ។


ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment