៥១ ទ្រង់ប្តូរដោយស្រលាញ់


១. ឱណាសេចក្តីអើយស្រលាញ់ អឺយ ស្រលាញ់អឺយ
ព្រះម្ចាស់អើយ ខ្ញុំអើយ សេចក្តីដែលព្រះទ្រង់ស្រលាញ់អឺយ
ទ្រង់ស្រលាញ់ ឱ្យឃើញ ឱ្យឃើញ យ៉ាងណាមិញ
​ ឱម្ចាស់អើយថ្លៃអើយ ទ្រង់យាងមកប្តូរសុគត
ដោយព្រោះ ដោយព្រោះតែបាបយើង
ឱម្ចាស់អើយ ថ្លៃអើយ ទ្រង់យាងមកប្តូរសុគត។

២.ទ្រង់ត្រូវទទួលអើយរងទុក្ខ អឺយ រងទុក្ខអឺយ
ព្រះម្ចាស់អើយ ខ្ញុំអើយ ទទួលរងទោសយ៉ាងរន្ធត់អឺយ
យ៉ាងរន្ធត់ ត្រូវមនុស្សមើលងាយយ៉ាងបំផុត
ឱម្ចាស់អើយថ្លៃអើយ គេជេរប្រមាថស្តោះដាក់
ដោយសារ ដោយសារតែទោសយើង
ឱម្ចាស់អើយថ្លៃអើយ គេជេរប្រមាថស្តោះដាក់ ។

៣.ទ្រង់ត្រូវគេនាំអើយទៅឆ្កាង អឺយ ទៅឆ្កាងអឺយ
ព្រះម្ចាស់អើយខ្ញុំអើយ ទ្រង់ត្រូវរងទោសធ្ងន់អន័គ្ឃអឺយ
ធ្ងន់អន័គ្ឃ ព្រះបិតាផ្ទេរទោសយើងដាក់
ឱម្ចាស់អើយថ្លៃអើយ ឱ្យទ្រង់ត្រួវស្លាប់ជំនួស
តែទោស តែទោសនៃយើងទេ
ឱម្ចាស់អើយថ្លៃអើយ ឱ្យទ្រង់ត្រូវស្លាប់ជំនួស ។

៤.តើព្រះស្រលាញ់មនុស្សយ៉ាងណា អឺយ យ៉ាងណាអឺយ
ព្រះម្ចាស់អើយខ្ញុំអើយ ទ្រង់មកទទួលរងទុក្ខទោសអឺយ
រងទុក្ខទោស ឱ្យយើង ឱ្យយើងបានរួចរស់
ឱម្ចាស់អើយថ្លៃអើយ រួចទោសក្នុងភ្លើងនរក
ឱ្យយើង ឱ្យយើងជឿដល់ទ្រង់
ឱ្យម្ចាស់អើយថ្លៃអើយ រួចទោសក្នុងភ្លើងនរក ។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment