៥០ នៅលើឈើឆ្កាង

១. ទ្រង់បានទ្រាំថ្ងូរ ព្រះយេស៊ូវអើយ នៅលើឈើឆ្កាង (ស្ទួន)
ឱ្យខ្ញុំ ឱ្យខ្ញុំបានរួចទោសគ្រប់យ៉ាង ព្រះអង្គម្ចាស់អើយ ដោយស៊ូបង់ព្រះជន្ម (ស្ទួន)

២. ទ្រង់សែនចុកចាប់ ព្រះយេស៊ូវអើយ ជួយដោះទុក្ខធ្ងន់ (ស្ទួន)
ឱ្យខ្ញុំ ឱ្យខ្ញុំបានរួចភាពទារុណ ព្រះអម្ចាស់អើយ ហើយឱ្យបាននៅរស់ (ស្ទួន)

៣. ឈាមទ្រង់ក៏ហូរ ព្រះយេស៊ូវអើយ ចេញសងថ្លៃលោះ (ស្ទួន)
ឱ្យខ្ញុំ ឱ្យខ្ញុំវិលមកដោយត្រង់ស្មោះ ព្រះអម្ចាស់អើយ ឈាមទុកជាភស្ដុតាង (ស្ទួន)

៤. ខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ ព្រះយេស៊ូវអើយ ដោយព្រោះឈើឆ្កាង(ស្ទួន)
ខ្ញុំបាន ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែគ្រប់យ៉ាង ព្រះអម្ចាស់អើយ ណៅត្រង់កាលវ៉ារី (ស្ទួន)
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment