៤៩. នៅត្រង់ឈើឆ្កាង


១. ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ រងទុក្ខទោសជាដំណំ
ខ្ចាយព្រះលោហិត ដើម្បីប្រោសលោះ មនុស្សមានបាបយ៉ាងដូចខ្ញុំ ។

បន្ទរ៖ គឺនៅត្រង់ឈើឆ្កាងនោះ ខ្ញុំបានឃើញពន្លឺពិត ហើយបន្ទុកចិត្តខ្ញុំ
បានធូរស្រាលដោយសារជំនឿខ្ញុំុំ បានទទួលពន្លឺដ៏ពិត ឥឡូវខ្ញុំសប្បាយរាល់ថ្ងៃ ។

២. ដែលទ្រង់បានថ្ងូរលើឈើឆ្កាងនោះ ក៏ព្រោះបាបខ្ញុំធ្ងន់ក្រៃ
គួរអស្ចារ្យនឹងព្រះគុណប្រោសលោះ ទ្រង់ស្រឡាញ់ឥតសំចៃ ។

៣. ព្យួរលើឈើឆ្កាងឱ្យទ្រង់ត្រូវស្លាប់ ក៏ព្រោះតែបាបផងខ្ញុំ
ទ្រង់ស៊ូស្លាប់ជួស ឱ្យខ្ញុំបានរស់ រួចផុតទុក្ខទោសដ៏ធំ ។

៤. គុណទ្រង់នោះធ្ងន់ រកអ្វីឱ្យថួន ស្មើនឹងព្រះគុណព្រះអង្គ
ខ្ញុំមានតែចិត្ត ព្រលឹងរូបកាយ សូមលើកថ្វាយដាច់ដល់ទ្រង់ ៕
ចែករំលែក:

1 comment:

  1. How to Make a Live Baccarat Bet at a Casino in 2021 - FBCasino
    However, with a live casino, you're sure to be 온카지노 able to 메리트카지노 have a good time The tables are open at 바카라 사이트 most casinos and the bettors are even

    ReplyDelete