៤៨ ទ្រង់ខំតាមរកខ្ញុំ១. ទ្រង់ខំតាមរកខ្ញុំ ព្រះយេស៊ូវអើយ អង្គទ្រង់មានឈាមដាប (ស្ទួន)
ទ្រង់តាមហៅខ្ញុំ ឱ្យបានចេញផុតពីមេបាប មានសេរីភាពដើរតាមផ្លូវទ្រង់ ។

២. ទ្រង់ត្រូវរងរបួស ព្រះយេស៊ូវអើយ ដោយព្រះទ្រង់លះបង់ (ស្ទួន)
ខំតាមរកខ្ញុំដែលបានទាសចេញពីព្រះអង្គ រងវេទនាផងនៅកាល់វ៉ារី ុំ

៣. ទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុត ព្រះយេស៊ូវអើយ អង្គទ្រង់ត្រូវជាន់ឈ្លី (ស្ទួន)
លោហិតហូរចុះសងថ្លៃប្រោសលោះខ្ញុំពេញទី រួចក្ស័យជីវីនៅលើឈើឆ្កាង ។

៤. ទ្រង់ស៊ូក្ស័យជួសខ្ញុំ ព្រះយេស៊ូវអើយ ដោះបាបខ្ញុំគ្រប់យ៉ាង(ស្ទួន)
ព្រោះស្រឡាញ់ខ្ញុំ ស៊ូស្លាប់ជំនួសជាភស្ដុតាង ឈាមទ្រង់លុបលាង ឱ្យខ្ញុំបរិសុទ្ធ ។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment