៥៣ ទ្រង់ស៊ូលោះខ្ញុំនៅត្រង់ភ្នំកាល់វ៉ារី


១. កាល់វ៉ារី ជាទៅទ្រង់ប្ដូរព្រះជន្ម លោះបាបយ៉ាងធ្ងន់
នៅលើឈើឆ្កាង ទ្រង់ស៊ូរងទ្រាំ ទោសខ្ញុំគ្រប់យ៉ាង
គឺជាភស្តុតាង ថាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ ។

២. លោហិតទ្រង់ ហូរបង់ជាថ្លៃប្រោសលោះ ឱ្យខ្ញុំរួចរស់
ផុតទោះបាបក្រាស ទ្រង់រងទុក្ខជួស ទោសនោះធ្ងន់ណាស់
តែព្រះអម្ចាស់ ដោះខ្ញុំឱ្យមានសេរី ។

៣. កាល់វ៉ារី ជាទីទ្រង់ស្វែងរកខ្ញុំ រកអ្នកបាបធំ
ដ្បិតទ្រង់ប្រណី អ្នកជាប់អន្ទាក់ អារក្សជាន់ឈ្លី
នាំចិត្តវក់វី ឱ្យទាស់ទទឹងនឹងព្រះ ។

៤. គុណទ្រង់ធ្ងន់ ពេកពន់ថ្លៃហួសប្រមាណ គុណទ្រង់ប្រោសប្រាណ
ខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ ពេលខ្ញុំប្រែចិត្ត ពន្លឺទ្រង់រះ
ចាំឃើញគុណព្រះ ដែលធ្វើនៅកាល់វ៉ារី ។


ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment