៥៤ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់


១. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ រស់ឡើងវិញហើយ (ស្ទួន)
សពទ្រង់មិននៅទៀតឡើយ ឱបងប្អូនអើយមកផ្នូររកអ្វី? (ស្ទួន)

២. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ រស់មានសិរី (ស្ទួន)
អ្នកមិនចាំទេ ឬអី ថាថ្ងៃទីបីទ្រង់រស់វិញពិត (ស្ទួន)

៣. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ រស់មានឥទ្ធិឫទ្ធ (ស្ទួន)
ការសង្គ្រោះសម្រេចពិត ទ្រង់ប្រោសលោះមិត្តពីមច្ចុរាជ (ស្ទួន)

៤. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ រស់មានអំណាច (ស្ទួន)
ក្ដីស្លាប់បាក់បបខ្លបខ្លាច ចុះចាញ់អំណាចរបស់ព្រះអង្គ (ស្ទួន)

៥. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ ឱពួកស្មោះត្រង់ (ស្ទួន)
ចូរច្រៀងសសើរព្រះអង្គ ដែលទ្រង់គង់នៅជាមហាក្សត្រយើង (ស្ទួន)

៦. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ រាជ្យទ្រង់ថ្កុះថ្កើង (ស្ទួន)
ទ្រង់នឹងស្រង់រះទ្រង់ឡើង ទៅឋានរុងរឿងគឺសួគ៌វិមាន (ស្ទួន)

ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment