៥៥ នៅកាល់វ៉ារី


១. មេឃខ្មៅងងឹត បាំងរស្មីបាត់ បាំងរស្មីបាត់តាំងពីថ្ងៃត្រង់
ព្រះគ្រីស្ទជាប់ឆ្កាង យ៉ាងវេទនា អស់ជាច្រើនម៉ោង នៅកាល់វ៉ារី
វេលាម៉ោងបីមុនផុតជីវី ទ្រង់ស្រែកថាការស្រេចពេញទី បានជ័យជំនះ ។

២. បាបខ្មៅងងឹត បាំងមនុស្សជុំជិត បាំងមនុស្សជុំជិត ឆ្ងាយពីព្រះអង្គ
ព្រះគ្រីស្ទជាប់ឆ្កាង លោហិតទ្រង់ហូរលប់បាបបង់ នៅកាល់វ៉ារី
ហៀបអស់ព្រះជន្មទ្រង់ស្រែកប្រាប់ពី ការប្រោសលោះហើយស្រេចពេញទី បានជ័យជម្នះ។

បន្ទរ៖ ពេលផុតព្រះជន្ម នោះផ្ទាំងវាំងននដែលបាំងក្នុងព្រះវិហារ
រហែកជាពីរស្រឡះ គឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បើផ្លូវទៅព្រះ
យើងរាល់គ្នាមានសិទ្ធជាក់ច្បាស់ ចូលទៅឋានព្រះបាន៕​

ទ្រង់ស្លាប់ជំនួស ឱ្យយើងបានរស់ដោយយកជ័យជន្នះ
លើសេចក្ដីស្លាប់ត្រាបាន ទ្រង់រស់ឡើងវិញជួយយើងគ្រប់ប្រាណ
ឱ្យមានជ័យលើក្ដីស្លាប់បាន ដ្បិតទ្រង់ឈ្នះហើយ ។


ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment