៥៦. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញពិត


១. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញពិត ផ្នូរបិទយ៉ាងជិតត្រូវបើកចំហ (ស្ទួន)
ឃើញមនុស្សស្លៀកពាក់រស្មីស ប្រាប់ដំណឹងល្អថាទ្រង់ឡើងវិញហើយ (ស្ទួន)

២. ព្រះអង្គលេចមកជួបនឹងសិស្សទ្រង់ ដាស់តឿនគេផងថាកុំកន្តើយ (ស្ទួន)
អំណាចប្រគល់ដល់ទ្រង់ហើយ ចូរកុំខានឡើយផ្សាយប្រាប់អស់មនុស្សផង (ស្ទួន)

៣. ទ្រង់រស់ឡើងវិញមានចេស្ដា ទោះទាំងទេវតាច្រៀងថ្វាយជ័យទ្រង់ (ស្ទួន)
ទ្រង់ប្រល័យបាបឱ្យសូន្យបង់ ឈ្នះស្លាប់ហើយហោងព្រះជន្ម គង់នៅ (ស្ទួន)

៤. ទ្រង់រស់ប្រោសខ្ញុំឱ្យរស់ដែរ ដោយព្រះទ័យស្នេហ៍ ខ្ញុំរស់តទៅ (ស្ទួន)
ទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំពេលឥឡូវ ហើយទ្រង់តម្រូវឱ្យបានរូបកាយថ្មី (ស្ទួន)


ចែករំលែក:

1 comment:

  1. Those who are actually devoted can even print an entire skeleton. types of pen refills The key to creating a fantastic quadcopter is to end with something that's both light-weight and crash-resistant. It is sweet to notice that these tasks often a|could be a} bit more expensive than the other tasks on the list, due to the external gear and devices you will want to add to your printed copter. If you’re looking for a smaller and extra reasonably priced option, 3D pens are a fantastic choice to get your creativity flowing too. 3D pens are reasonably priced, straightforward to manage, smaller in measurement, and extra practical. Design and personalize cool issues to 3D using your creativeness and 3D pen.

    ReplyDelete