៤៣. ចូរមកពួកអ្នកស្មោះត្រង់


១. ចូរមក ចូរមកពួកអ្នកស្មោះត្រង់ (អឺងអឺយ) ចូរមក ចូរមកពួកអ្នកស្មោះត្រង់
យើងលើកហត្ថផ្ចង់ ថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះបុត្រ (ស្ទួន)

២. ចូរច្រៀងសរសើបុត្រាវិសុទ្ធ (អឺងអឺយ) ចូរច្រៀងសរសើបុត្រាវិសុទ្ធ
ព្រះខ្ពស់បំផុត ចុះមកប្រសូតជាមនុស្ស (ស្ទួន)

៣. នៅថ្លេហិមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ (អឺងអឺយ) នៅថ្លេហិមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ប្រសូតជាមនុស្សដើម្បីសង្គ្រោះលោកា (ស្ទួន)

៤. ពន្លឺឋានសួគ៌រះឡើងហើយណា (អឺងអឺយ) ពន្លឺឋានសួគ៌រះឡើងហើយណា
រស្មីភ្លឺថ្លា បំភ្លឺលោកាងងឹត (ស្ទួន)

៥. យើងច្រៀងថ្វាយពរស្រីសួស្ដីពិត (អឺងអឺយ) យើងច្រៀងថ្វាយពរស្រីសួស្ដីពិត
ថ្វាយបុត្រទ្រង់ឫទ្ធិ ជាមហាក្សត្រដ៏ឧត្តម (ស្ទួន)

៦. ចូរឱ្យផែនដីបានក្ដីសុខខុម (អឺងអឺយ) ចូរឱ្យផែនដីបានក្ដីសុខខុម
ហើយច្រៀងរងំ ច្រៀងសរសើតម្កើងព្រះ (ស្ទួន)
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment