៦ ទ្រង់ជាព្រះពិតតែមួយព្រះអង្គ


១. ឱព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃខ្ញុំ ទូលបង្គំសូមសសើរព្រះអង្គ សូមលើកតម្កើងព្រះនាមផងទ្រង់ យ៉ាងខ្ពស់ត្រចង់ ជារៀងរាបដរាបតទៅ។

២. ព្រះអង្គសប្បុរសចំពោះរូបខ្ញុំ ទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងពន់ពេកកូវ ទាំងស្រង់ព្រលឹង ខ្ញុំពីរណ្ដៅ នរកដ៏ជ្រៅ ខ្ញុំរស់នៅលែងជាប់ពិរុទ្ធ ។

បន្ទរ៖ សូមទ្រង់បង្រៀនខ្ញុំឱ្យស្គាល់ផ្លូវ ខ្ញុំនឹងដើរទៅក្នុងសេចក្ដីពិត ផ្លូវរបស់ទ្រង់ល្អល្អះសុក្រិត សូមបង្រួមចិត្ត ខ្ញុំឱ្យកោតខ្លាច ដល់នាមទ្រង់ ។

៣. ព្រះអង្គទ្រង់ធំឧត្តមណាស់ណា ចេស្ដាធ្វើការអស្ចារ្យកន្លង ទ្រង់ជាព្រះពិតតែមួយព្រះអង្គ វិញ្ញាណខ្ញុំផ្ចង់ ថ្វាយបង្គំតែព្រះអង្គមួយ ។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment