៧ ចូរច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់


បន្ទរ៖ ចូរយើងនាំគ្នាច្រៀង បន្លឺសំឡេងច្រៀងថ្វាយព្រះ

ច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះ ច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះអម្ចាស់។


១. ឱពិភពលោក នាំគ្នាថ្វាយពរ ច្រៀងថ្វាយព្រះពរព្រះនាមព្រះអង្គ ចូរប្រកាសដល់មនុស្សទាំងពួង រៀងរាល់ថ្ងៃឱ្យគ្រប់គ្នាដឹង ពីសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គ


បន្ទរ៖ ចូរយើងនាំគ្នាច្រៀង បន្លឺសំឡេងច្រៀងថ្វាយព្រះ

ច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះ ច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះអម្ចាស់។


២. ចូរនាំគ្នាថ្លែង ពីភាពថ្កុំថ្កើង សិរីរុងរឿងនៃព្រះអម្ចាស់ ឱ្យអស់មនុស្សគ្រប់ពូជជាតិសាសន៍ បានស្គាល់ទ្រង់ ហើយក៏យល់ច្បាស់ ថាព្រះនៃយើងល្អវិសេសក្រៃ ។


បន្ទរ៖ ចូរយើងនាំគ្នាច្រៀង បន្លឺសំឡេងច្រៀងថ្វាយព្រះ

ច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះ ច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះអម្ចាស់។


៣. ព្រះអម្ចាស់យើង ទ្រង់ជាព្រះពិត ព្រះពិតតែមួយជាទីស្ញប់ស្ញែង ទ្រង់ឧត្តម រុងរឿងក្រៃលែង ទ្រង់សមនឹងទទួលពីយើង គ្រប់ពាក្យតម្កើងដ៏ថ្លៃបំផុត។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment