៨ តើគួរឱ្យខ្ញុំទុកព្រះអង្គស្មើអ្វី?


១. ឱផ្កាយ ទាំងឡាយអើយមានរស្មីព្រិចៗ អស្ចារ្យណាស់ ខ្ញុំមិនភ្លេចស្នាព្រះហស្តព្រះអង្គ ដែលលាតផ្ទៃមេឃធំធេង លំអដោយហ្វូងផ្កាយទ្រង់ ។

បន្ទរ៖ តើឱ្យខ្ញុំទុកព្រះអង្គ ស្មើនឹងមនុស្សឬអ្វីៗ គួរអស្ចារ្យដែរឬទេ គឺព្រះអង្គ ធំលើសគេ ហើយពេញសិរីល្អ ។

២. ផែនដី រាល់យប់ថ្ងៃមានដំណើរទៀងទាត់ ពន្លឺថ្ងៃខ្យល់បរិសុទ្ធ ទ្រទ្រង់រូបកាយខ្ញុំ ដែលទ្រង់បានសូនពីដី ឱ្យបានថ្វាយសិរីល្អ ។

៣. លោកិយ ព្រះច្រើនក្រៃកើតពីស្នាដៃមនុស្ស មានភ្នែកដែរឥតឃើញសោះ ច្រមុះឥតដឹងក្លិន ដៃជើងងាប់ដូចជាប់ខ្វិន តើជាព្រះដែរឬអី?

៤. ព្រះគ្រីស្ទ ប្រោសលោកនេះដោយដោះបាបគេចេញ ព្រះហឫទ័យទ្រង់ស្រឡាញ់ ក៏មិនចេះផ្លាស់ប្រែ ព្រះជន្មទ្រង់គង់ឋិតថេរ ភាពបរិសុទ្ធនៅអស់កល្ប ៕
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment