៣៩ ព្រះទ្រង់ប្រសូតហើយ


១. រាត្រីស្ងាត់នៅបេថ្លេហិម មានផ្កាយមួយធំរះចំលើក្រោលសត្វ
ជារាត្រីបរិសុទ្ធស្ងប់ស្ងាត់ បុត្រព្រះធ្វើក្សត្រ ប្រសូតយ៉ាងអស្ចា្យ​
លើមេឃចំទីវាលទេវតា លេចមកស្រែកច្រៀងថា ហេលេលូយ៉ា
ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះបុត្រា ដែលផ្ទុំនៅក្នុងចំបើង ។

២. ព្រះអង្គមាននាមថា យេស៊ូវ ទ្រង់មកប្ដូរ រងទុក្ខជំនួសយើង
រៀបផ្លូវសង្គ្រោះឆ្ពោះឋានថ្កើន រួចនាំយើងឡើងទៅដល់ព្រះបិតា
ចូរច្រៀងសាទរអរព្រះគុណ ដែលព្រះប្រទានដោយសេចក្ដីមេត្តា
ជួយដោះយើងឱ្យរួចពីទុក្ខា ចូរយើងទទួលទ្រង់ចុះ ។ចែករំលែក:

1 comment: