៤១ សូមទ្រង់ផ្ទុំលក់ដោយសុខសាន្ត


១. សូមទ្រង់ផ្ទុំលក់ម្ចាស់អើយដោយសុខសាន្ត ព្រះបុត្រថ្កើនថ្កានម្ចាស់លើលោក (ស្ទួន)
ទ្រង់មានចេស្តា ប្រសូត្រមក ជួយដោះមនុស្សលោក
ឲ្យរួចពីស្លាប់ ហាអឺអឺយ ជួយដោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីស្លាប់

២. ទ្រង់ប្រសូត្រមកម្ចាស់អើយនៅទន់ខ្ចី តែជារស្មី មិនស្រអាប់ (ស្ទួន)
នៅកណ្ដាលមនុស្ស ជាប់មានបាប ទ្រង់មិនជៀសស្លាប់ ដោយរងវេទនា ហាអឺអឺយ ទ្រង់មិនជៀសស្លាប់ដោយរងវេទនា ។

៣. ទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សម្ចាស់អើយទើបប្ដូរមក លះឋានយោនយក ជាមនុស្សា (ស្ទួន)
រកក្ដីប្រកប ស្និទ្ធស្នេហា នាំមនុស្សគ្រប់គ្នា ឱ្យវិលទៅព្រះ
ហាអឺអឺយ នាំមនុស្សគ្រប់គ្នា ឱវិលទៅព្រះ ។

៤. សូមទ្រង់ផ្ទុំលក់ម្ចាស់អើយដោយសុខសាន្ត ជន្មវ័យឡើងបានឆាប់រហ័ស (ស្ទួន)
សម្រេចផែនការ ព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីយកឈ្នះ លើសេចក្ដីស្លាប់
ហាអឺអឺយ ដើម្បីយកឈ្នះ លើសេចក្ដីស្លាប់ ៕
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment