១៦ ចិត្តខ្ញុំស្រែកច្រៀង


១. ចិត្តខ្ញុំស្រែកច្រៀងពីគុណករុណា ទ្រង់ប្រោសមេត្តាដល់ខ្ញុំរួចហើយ

ខ្ញុំមានសេរី រួចខ្លូនដល់ត្រើយ ព្រលឹងខ្ញុំអើយ រីករាយអស្ចារ្យ។

២. ឥឡូវខ្ញុំច្រៀង រងំក្នុងចិត្ត សរសើរព្រះពិត ទ្រង់មានមេត្តា

បាបខ្ញុំមិនគួរ ទ្រង់ប្រោសសោះណា តែព្រះបិតា ស្នេហាខ្ញុំពិត។

៣. ព្រះគុណនៃទ្រង់ខ្ញុំវាល់មិនបាន ច្រើនហួសប្រមាណស្រោចស្រពដួងចិត្ត

នាំឱ្យខ្ញុំច្រៀងរៀងមួយជីវិត ច្រៀងថ្វាយព្រះពិត ដែលសង្រ្គោះខ្ញុំ។

ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment