៣០ យើងនឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គមានជ័យ

១.​ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ យើងចូលជីតស្និទ្ធ សរសើព្រះអង្គ
​លើកតម្កើងព្រះគុណទ្រង់ ដ្បិតជ័យព្រះអង្គ ស្រេចថ្ងៃនេះណា (ស្ទួន)

២. ទ្រង់រស់ឡើងវិញថ្ងៃនេះ នាំជ័យជម្នះឱ្យយើងរាល់គ្នា (ស្ទួន)
ឋានឃុំមិនអាចរាំងរា ឃាត់ព្រះជន្មា ព្រះអង្គទុកឡើយ ស្ទួន

៣. ទ្រង់រស់ឡើងពេញចេស្ដា ប្រោសលោះលោកា បានសម្រេចហើយ
ក្ដីស្លាប់គ្មានអំណាចឡើយ ឱពួកយើងអើយ យើងជាកូនព្រះ (ស្ទួន)

៤ យើងច្រៀងហាលេលូយ៉ា គឺថ្ងៃនេះណា ទ្រង់បានយកឈ្នះ
នាំយកព្រះជន្មនៃព្រះ ឱ្យយើងព្រមលះ ចិត្តទទួលទ្រង់ (ស្ទួន)

៥ យើងជុំគ្នាថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃទីមួយពិត នឹកជ័យព្រះអង្គ
ជីវិតថ្មីដល់យើងផង សរសើព្រះអង្គ ហាលេលូយ៉ា (ស្ទួន)
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment