២៩ ចូរយើងច្រៀងថ្លែងពីព្រះគុណ

១ ពួកយើងមកជុំគ្នាហើយ ឱបងប្អូនអើយចូរក្រោកឈរឡើង (ស្ទួន)
ស្រែកច្រៀងសរសើតម្កើង ដល់ព្រះនៃយើងដ៏ធំប្រសើរ (ស្ទួន )

២ ព្រះគុណទ្រង់ធ្ងន់អស្ចារ្យ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ផ្ទឹមមិនស្មើ (ស្ទួន )
របស់ផង​សព្វសារពើ ព្រះហស្ដទ្រង់ធ្វើ យើងគួរកោតស្ញែង (ស្ទួន) 

៣ យើងច្រៀងសរសើព្រះគុណ ដ៏ធំលើសលន់ទ្រង់បានសម្ដែង (ស្ទួន)
មេត្តាករុណាក្រៃលែង ដោយរើសយើងចេញពីលោកបាត់បង់ (ស្ទួន)

៤ សរសើព្រះវរបិតា ព្រះទ័យស្នេហាដល់លោកលិចលង់ (ស្ទួន)
ចាត់ព្រះសង្គ្រោះមួយអង្គ យាងមកស្រោចស្រង់គឺអង្គរាជបុត្រ (ស្ទួន)

៥ សរសើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ព្រះគុណធ្ងន់ម្ល៉េះ ហឫទ័យអត់ធ្មត់  (ស្ទួន)
លោះយើងដោយប្ដូរសុគត ហៅយើងចេញផុតពីក្ដីវេទនា (ស្ទួន)

៦ សរសើអង្គព្រះវិញ្ញាណ ដែលព្រះប្រទានមកយើងគ្រប់គ្នា (ស្ទួន)
ជួយើងឲ្យបានភ្លឺថ្លា ថែទាំរក្សាក្នុងភាពឧត្តម (ស្ទួន)

៧ ចូលយើងខំស្ដាប់ព្រះសៀង ទ្រង់ផ្ដល់ជាទៀងកុំនៅសំងំ (ស្ទួន)
ទ្រង់ឆ្នៃយើងឱ្យបានសម កូនព្រះឧត្តមខ្ពស់ផុតលោកា (ស្ទួន)
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment