១៣ ឱព្រះដ៏ជាមហាក្សត្រ១. ឳព្រះដ៏ជាមហាក្សត្រ យើងខ្ញុំប្រតិបត្តិតម្កើងព្រះនាម។

២. ចិត្តកូនទាំងអស់ជឿតាម លើកតាំងព្រះនាមនៃព្រះដ៏រស់។

៣. ដោយចិត្តភក្ដិដ៏ស្មោះ យើងខ្ញុំទាំងអស់សូមថ្លែងប្រកាស។

៤. សរសើនូវ‌‌‌‌‌​ឫទ្ឋិអម្ចាស់ ដែលយើងឃើញច្យាស់ពីក្តីករុណា។

៥. សន្តោសដល់គ្រប់កិច្ចការ​ ពីព្រះបិតាដល់បុត្រប្រុសស្រី។

៦. ព្រះអង្គតែងតែប្រណី ករុណាប្រពៃប្រោសអស់មនុស្សជាតិ។

៧. កូនសូមប្រកាសប្រាប់ញាតិ កូនបានរស់ទៀតដោយស្នាដៃទ្រង់។

៨. ព្រះអង្គទ្រង់នាំតម្រង់ លើកថ្កើងបញ្ចង់អ្នកដួលទាំងអស់។

៩. ភ្នែកយើងរង់ចាំដ៏ស្មោះ ពីក្ដីសប្បុរសនៃវរបិតា។

១០. ព្រះអង្គប្រទានអាហារ តាមក្ដីត្រូវការដល់អ្នកឃ្លានណាស់។

១១. ប្រទាននូវឫទ្ឋិតេជះ សង្រ្គោះជាក់ច្បាស់អ្នកអំពាវទ្រង់។

១២. ព្រះអង្គការពារតម្រង់ ពួកបុត្រស្មោះត្រង់ទ្រង់លើកតម្កើង។

១៣.ឱព្រះអម្ចាស់នៃយើង កូនសូមតម្កើងដោយចិត្តបរិសុទ្ឋ។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment