១២​​ គុណព្រះ


១. ម៉ែឪមានគុណ រាប់ទុក​ជាធ្ងន់ថ្លៃឥតឩបមា

តែផ្ទឺមពុំស្មើ ​ គុណព្រះឡើយណា

តបស្នងម្ដេចម្ដា មិនដែលអ្នកណារួចបាន។

២. ទ្រង់ផ្ដល់ជីវិត វិញ្ញាណរស់ពិតនៅក្នុងអង្គប្រាណ

ផ្គត់ផ្គង់រក្សា អាហារប្រទាន

រូបកាយរស់បាន​ ​ ដោយសារគុណទ្រង់ផ្ដល់មក។

៣. គុណទ្រង់ដោះទុក្ខ ដោយបាបនាំមុខវង្វេងក្នុងលោក

ពេលស្រែករកព្រះ ទ្រង់តែងទតមក

ជួយដោះទុក្ខសោក ដោយក្ដីមេត្តាលើសលន់។

៤. គុណ​ព្រះយេស៊ូ លោះយើងដោយប្តូរលះបង់ព្រះជន្ម

គ្មានអ្នកណាឡើយ អាចវាល់ព្រះគុណ

ទោសយើងសែនធ្ងន់​ ទ្រង់លោះឱ្យយរូចពីស្លាប់។
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment