១១​​​ សរសើរហើយអរព្រះគុណ


​ ១.សរសើរហើយអរព្រះគុណ ព្រះអង្គដែលមានគុណធ្ងន់

ទ្រង់ប្រោសជនគ្រប់សាសន៍ឱ្យរស់ឡើង​ សរសើរកោយច្រៀងតម្កើង

ព្រះអង្គទ្រង់ឫទ្ឋិរុងរឿង ដួងចិត្តយើង​ ថ្វាយដល់ម្ចាស់ជីវិត។


២.សរសើរព្រះគុណព្រះអង្គ ទ្រង់ស្មោះយាងមកស្រោចស្រង់

ដ្បិតព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏ពិត ទ្រង់មានព្រះទ័យអាណិត

យាងមកហើយគង់ជាប់ស្និទ្ឋ ធ្វើជាមិត្ត​​ នឹងយើងអ្នកមានបាប។ 


៣. សរសើរហើយអរព្រះគុណ ព្រះទ័យស្រឡាញ់ទន់ភ្លន់

ទ្រាំអត់ធន់នឹងយើងជាដរាប រាជ្យទ្រង់មានតែសន្តិភាព

ឋិតថេរនៅជាដរាប យើងឈ្នះបាប ហើយមានជីវិតថ្មី។
ចែករំលែក:

1 comment: