២ ចូរស្រែកច្រៀងសរសើព្រះអម្ចាស់ (ទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធ)
១. ចូរស្រែកច្រៀងសរសើព្រះអម្ចាស់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្រឡាញ់យើងយ៉ាងអស្ចារ្យ

ព្រមលះឋានសួគ៌ចុះមករកយើងរាល់គ្នា ដែលបាបផ្ដន្ទា

ឱ្យវិលទៅព្រះបិតាវិញ យើងច្រៀងបន្ទរ៖ ហាលេលូ ហាលេ ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ហាលេ ហាលេលូយ៉ា

ហាលេលូយ៉ា ហាលេ ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា អាមែន។២. ចូរស្រែកច្រៀងសសើរព្រះអម្ចាស់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះមានឫទ្ធិចេស្ដា

ដោយព្រោះបាប ព្រះអង្គប្ដូរបង់ជីវ៉ា តែបីទិវារ

ហាលេលូយ៉ា ទ្រង់រស់ឡើងវិញ យើងច្រៀងបន្ទរ៖ ហាលេលូ ហាលេ ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ហាលេ ហាលេលូយ៉ា

ហាលេលូយ៉ា ហាលេ ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា អាមែន។៣. ​ចូរស្រែកច្រៀងសសើរព្រះអម្ចាស់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ សង្គ្រោះយើងគ្រប់ៗគ្នា

លោះយើងឱ្យរួច ដោយព្រះលោហិតថ្លៃថ្លា ហៅកូនស្ងួនភ្ញា

រាប់យើងថាជា អ្នកដ៏សុចរិត យើងច្រៀងបន្ទរ៖ ហាលេលូ ហាលេ ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ហាលេ ហាលេលូយ៉ា

ហាលេលូយ៉ា ហាលេ ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា ហាលេលូយ៉ា អាមែន។


ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment