៣ ខ្ញុំសូមតាំងទ្រង់ឡើង (ទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធ)១. ខ្ញុំសូមតាំងទ្រង់ឡើង តាំងទ្រង់ឡើង ជាអម្ចាស់លើទាំងអស់ (ស្ទួន)

ទ្រង់គឺជាម្ចាស់ ធម្មជាតិនិងគ្រប់របស់ ព្រះហស្តទ្រង់ហើយ បង្កើតសព្វសារពើផង }ស្ទួន២. ទ្រង់ជាម្ចាស់ឋានសួគ៌ ម្ចាស់ឋានសួគ៌ ហើយជាម្ចាស់នៃផែនដី (ស្ទួន)

ទ្រង់បានគ្រប់គ្រង ដោយឫទ្ធិតេជៈបារមី ឥតដែលមានអ្វី ឱ្យធំលើសទ្រង់សោះឡើយ }ស្ទួន៣. ខ្ញុំតាំងទ្រង់ជាម្ចាស់ គ្រងលើចិត្ត ជាម្ចាស់គ្រងលើរូបកាយ (ស្ទួន)

ជាម្ចាស់ជីវិត ប្រោសលោះខ្ញុំរួចស្លាប់ហើយ ព្រមទាំងប្រទាន ជីវិតអស់កល្បយូរលង់ }ស្ទួន៤. ខ្ញុំសូមតាំងទ្រង់ឡើង តាំងនាមទ្រង់ ខ្ពស់លើសអស់ទាំងនាមផង (ស្ទួន)

នាមមានឥទ្ធិឫទ្ធិ ជានាមពិរោះកន្លង នាមជួយមនុស្សផង ជានាមព្រះដ៏ប្រោសលោះ }ស្ទួន
ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment