៤៥ ហោរាពីទិសខាងកើត


១. ហោរយើងទាំងបី អឺងអឺយ មកពីទិសបូព៏ (បន្ទរ= មកពីទិសបូព៏)
ហោរយើងទាំងបី អឺងអឺយ មកពីទិសបូព៏
យើងនាំយកមក អឺងអឺយ តង្វាយយ៉ាងផ្ចង់ (ស្ទួន)

២. តាមផ្កាយនាំផ្លូវ អឺងអឺយ ដៅកន្លែងទ្រង់ (បន្ទរ=ដៅកន្លែងទ្រង់)
តាមផ្កាយនាំផ្លូវ អឺងអឺយ ដៅកន្លែងទ្រង់
ប្រសូតជាអង្គ អឺងអឺយ ដ៏ជួយសង្រ្គោះ (ស្ទួន)

៣. នៅបេថ្លេហិម អឺងអឺយ យើងសំដៅឆ្ពោះ (បន្ទរ=យើងសំដៅឆ្ពោះ)
នៅបេថ្លេហិម អឺងអឺយ យើងសំដៅឆ្ពោះ
ផ្កាយនៅទីនោះ អឺងអឺយ ពីលើក្រោលសត្វ (ស្ទួន)

៤. ខ្ញុំសូមថ្វាយមាស អឺងអឺយ ដ្បិតទ្រង់ជាក្សត្រ (បន្ទរ=ដ្បិតទ្រង់ជាក្សត្រ)
ខ្ញុំសូមថ្វាយមាស អឺងអឺយ ដ្បិតទ្រង់ជាក្សត្រ
រាជ្យទ្រង់ថេរឋិត អឺងអឺយ មិនដែលរលំ (ស្ទួន)

៥. ខ្ញុំថ្វាយកំញ៉ាន អឺងអឺយ ព្រះបុត្រឧត្តម (បន្ទរ​​=ព្រះបុត្រឧត្តម)
ខ្ញុំថ្វាយកំញ៉ាន អឺងអឺយ ព្រះបុត្រឧត្តម
មនុស្សក្រាបបង្គំ អឺងអឺយ លើកនាមព្រះអង្គ (ស្ទួន)

៦. រីជ័រល្វីងទេស អឺងអឺយ ខ្ញុំសូមថ្វាយទ្រង់(បន្ទរ=ខ្ញុំសូមថ្វាយទ្រង់)
រីជ័រល្វីងទេស អឺងអឺយ ខ្ញុំសូមថ្វាយទ្រង់
ដ្បិតគឺព្រះអង្គអឺងអឺយ រងទុក្ខសុគត (ស្ទួន)

៧. ទ្រង់ជាព្រះពិត អឺងអឺយ ជាអង្គបរិសុទ្ ធ(បន្ទរ=ជាអង្គបរិសុទ្ធ)
ទ្រង់ជាព្រះពិត អឺងអឺយ ជាអង្គបរិសុទ្ធ
ទ្រង់ធំបំផុត អឺងអឺយ ប្រសូត្រដល់យើង (ស្ទួន)

៨. សុគតហើយរស់ អឺងអឺយ ទ្រង់ត្រូវតម្តើង (បន្ទរ=ទ្រង់ត្រូវតម្កើង)
សុគតហើយរស់ អឺងអឺយ ទ្រង់ត្រូវតម្តើង
ទ្រង់មកជួយយើង អឺងអឺយ ឲ្យរួចពីស្លាប់ (ស្ទួន)ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment