៥៨ ហាលេលូយ៉ាទ្រង់រស់ឡើងវិញ

១. ហាលេលូយ៉ា អង្គព្រះយេស៊ូវ ទ្រង់បានស៊ូប្ដូរ រងទុក្ខជួសយើង
ស៊ូស្លាប់ជំនួស លោះយើងឡើង គឺព្រះថ្កុំថ្កើង មានពេញសិរីល្អ ។

២. ហាលេលូយ៉ា ទ្រង់រស់ឡើងវិញ ចេស្ដារពោរពេញ ជាអង្គបវរ
រស់ឡើងប្រោសលោះដោយស្មោះស ព្រះដ៏មានពរទ្រង់ឈ្នះសេចក្ដីស្លាប់ ។

៣. ហាលេលូយ៉ា ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ព្រះជន្មទ្រង់រស់ នៅជាដរាប ទ្រង់ជួយសង្គ្រោះឱ្យរួចពីបាប បើចូលទៅក្រាប លន់តួទោសព្រះអង្គ។


ចែករំលែក:

0 មតិយោបល់:

Post a Comment