៥៨ ហាលេលូយ៉ាទ្រង់រស់ឡើងវិញ

១. ហាលេលូយ៉ា អង្គព្រះយេស៊ូវ ទ្រង់បានស៊ូប្ដូរ រងទុក្ខជួសយើង
ស៊ូស្លាប់ជំនួស លោះយើងឡើង គឺព្រះថ្កុំថ្កើង មានពេញសិរីល្អ ។

២. ហាលេលូយ៉ា ទ្រង់រស់ឡើងវិញ ចេស្ដារពោរពេញ ជាអង្គបវរ
រស់ឡើងប្រោសលោះដោយស្មោះស ព្រះដ៏មានពរទ្រង់ឈ្នះសេចក្ដីស្លាប់ ។

៣. ហាលេលូយ៉ា ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ព្រះជន្មទ្រង់រស់ នៅជាដរាប ទ្រង់ជួយសង្គ្រោះឱ្យរួចពីបាប បើចូលទៅក្រាប លន់តួទោសព្រះអង្គ។


ចែករំលែក:

2 comments:

  1. Used ford edge titanium - Stainless Steel - iTanium-Arts
    Used babyliss pro titanium flat iron ford edge titanium - Stainless Steel - iTanium-Arts. The snow peak titanium spork Stainless tittanium Steel Stainless Steel Titanium Titanium Stainless Steel is a chrome finished metal plated titanium grades metal plate best titanium flat iron

    ReplyDelete
  2. But Pennsylvania is the only state that has enacted such an exclusion, placing the state's casinos into a special, electronically protected class. But there's be} one place within the commonwealth the place have the ability to|you probably can}'t engage in interactive wagering—and that's from inside the state's 13 licensed casinos. Caesars is the early leader in New York, dealing with 코인카지노 over $615 million value of bets in its first 4 weeks and generating nearly $56 million in income. FanDuel took nearly $502 million in bets, generating $23.6 million in income. North Dakota Attorney General Drew Wrigley, a Republican, mentioned he has supplied Burgum authorized advice on the tribes’ proposal however wouldn't disclose what it's.

    ReplyDelete